کانون ها و سمن های اجتماع محور

کانون ها و سمن های اجتماع محور در راستای توسعه پایدار اجتماعی و ظرفیت سازی اجتماعی Community Capacity Building

کانون پزشکان

کانون پزشکان
موضوع ها
8
ارسال ها
8
موضوع ها
8
ارسال ها
8

کانون پیشگیری از چاقی

کانون پیشگیری از چاقی
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

کانون پیشگیری از دیابت

کانون پیشگیری از دیابت
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

کانون پیشگیری از مصرف دخانیات

کانون پیشگیری از مصرف دخانیات
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

کانون جوانان

کانون جوانان
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

کانون خادمین سلامت مسجد

کانون خادمین سلامت مسجد
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

کانون داوطلبین اهدای خون

کانون داوطلبین اهدای خون
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

کانون سالمندان

کانون سالمندان
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

کانون مادر و کودک

کانون مادر و کودک
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

کانون معلولان

کانون معلولان
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ
بالا