مسیرهای پیشرفت شغلی در یک سازمان

1636745110444.png
مسیرهای پیشرفت شغلی در یک سازمان

مسیر پیشرفت شغلی بسوی شغل های بالاتر تکامل می‌‌یابد. میسر های شغلی میتواند جهت رشد در گروههای شغلی متنوع بطور وسیع ایجاد شود مثل فروشندگی، پردازنده داده، تحقیق آزمایشگاهی، امور کارکنان و… هر شغل موفق در مسیر شغلی باید حداقل مهارت جدیدی را بطلبد که در شغل قبلی وجود نداشته باشد علاوه بر این مشاغل موجود در هر مسیر شغلی باید یک رابطه منطقی با دیگر مشاغل داشته باشد.

به عنوان مثال شغل الف پایین ترین شغل موجود در مسیر شغلی باید شامل تعدادی از عناصر مهارت باشد که همچنین در شغل ب د شغل دوم مسیر شغلی ۱ نیز موجود باشد.

بنابراین هنگامیکه یک کارمند از شغل الف به شغل ب حرکت میکند مجبور نیست همه مهارتهای شغل جدید ب را بطور کامل یاد بگیرد. او در این شغل مسئولیت های بیشتری را متحمل می‌شود و چندین مهارت جدید نیز به اندوخته قبیل او اضافه میشود. مسیرهای شغلی برای توسعه مدیران و کارکنان ستادی سطوح بالا باید شامل مشاغلی در چندین بخش وظیفه ای باشد که دانش وسیعتری دارد و چشم انداز های مشاغل را فراهم میکند.
 
بالا