اتیسم / درخودماندگی | Autism

اختلال طیف درخودماندگی یا اتیسم یکی از بیماری هایی است که در دوره اول کودکی قیل از 5 سالگی تشخیص داده شده و مادام العمر با فرد همراه خواهد بود
بالا